CHARLES STE 322 KIRKLAND QC H9H 3C4 CANADAB, INC – IPN